Jump to content
Forum Śląskich Motocyklistów

BOJKOT STACJI PALIWOWYCH


Recommended Posts

WiadomoœÌ z FM, napisana przez Barnaby:BOJKOT STACJI W PIERWSZY WEEKEND LIPCA!! Bojkot to wezwanie do powszechnego odst¹pienia od kupowania jakiegoœ produktu w odpowiedzi na nieetyczne postêpowanie producenta. S³owo to upowszechni³o siê po akcji oporu irlandzkich ch³opów w 1880 roku, lecz taktyka bojkotu ma wielowiekow¹ tradycjê. Podczas niemieckiej okupacji wezwania do bojkotów instytucji wspieraj¹cych hitlerowsk¹ machinê wojenn¹ by³y jedn¹ z metod walki polskiego podziemia. Zdarzaj¹ siê bojkoty spontaniczne, bêd¹ce wyrazem niezadowolenia spo³ecznego: w odpowiedzi na próby nuklearne francuskiego rz¹du na Pacyfiku masowo zaprzestano kupowania wina produkowanego przez francuskich farmerów. W demokratycznym œwiecie bojkot jest inicjatyw¹ podejmowan¹ przez organizacjê czy grupê ludzi w celu zmiany postêpowania jakiejœ firmy, któr¹ podejrzewa siê o zachowania nieetyczne w dziedzinie praw cz³owieka, praw zwierz¹t czy ochrony œrodowiska. Bojkot to skuteczne narzêdzie wp³ywu na rynek , jakim mog¹ pos³u¿yÌ siê zwykli ludzie, oni bowiem decyduj¹, na co wydadz¹ swoje pieni¹dze; oni stwarzaj¹ popyt na towary . Dlatego odpowiedzialne firmy staraj¹ siê prowadziÌ politykê, która nie doprowadzi do bojkotu i rozwa¿aj¹ konsekwencje spo³eczne i œrodowiskowe wynikaj¹ce z ich dzialalnoœci. Bojkot oznacza dla firmy utratê reputacji i wi¹¿e siê ze stratami finansowymi. Cena benzyny w Polsce podnoszona jest z dnia na dzieù. Mówi siê ¿e nied³ugo 1 litr przekroczy 5z³. Gdyby cenê benzyny roz³o¿yÌ na czynniki pierwsze, czyli oddzieliÌ od niej podatek akcyzowy oraz VAT, wysz³oby na to, ¿e benzyna w Polsce mog³aby kosztowaÌ niewiele wiêcej ni¿ w Kairze, gdyby nasze paùstwo zechcia³o byÌ mniej pazerne wobec swoich obywateli. Cena "go³ego" litra benzyny bez podatków wynosi ko³o 60gr. Resztê ceny benzyny stanowi¹ podatki dla paùstwa. Namawiamy do ogólnopolskiej akcji prostestacyjnej - bojkotu stacji benzynowych. Nie kupujmy benzyny na stacjach w dniach: 1, 2, 3 lipca. Jeœli akcja nie przyniesie skutku to bojkotujmy zakupy w nastêpny weekend.To powinno ostudziÌ nasz rz¹d. ------------------------------------A wiêc dzisiaj tankujemy, a przez weekend post

Link to post
Share on other sites

Lejdiz and DÂżentelmen! Polska to kraj posiadajacy kontynentalny system finasow panstwa, i nastawiony na tzw. redystrybucje dochodu. Aby moc ten dochod re ... cos tam cos tam trzeba wciepnac kasiure do wspolnego miecha. Chcecie miec "darmowe" studia, "darmowa" opieke zdrowotna to musicie placic. W USA nie ma darmochy i bulisz z wlasnej kabsy za wiele rzeczy. Ale u nas model amerykanski nie przejdzie spoleczenstwo nie jest do niego przygotowane.Problem i najwieksze dziadostwo to to, ze za wiele rzeczy placimy podwojnie pierwszy raz z naszych podatkow,a drugi raz bulimy frycowe legalnie (jak np z autostrade) badz nielegalnie (w lape u lekarza, pielegniarki za opieke) . Na zakonczenie VAT i akcyza stanowia o ile pamietam ponad 2/3 dochodow budzetu panstwa!!!!!!!!!!!!!! Kto rezygnuje z kury znoszacej zlote jajak . VAT to taki "cichy podatek "- nie skladamy deklaracji na pasku u pracodawcy nie mamy go widocznego - ale codziennie go placimy. i zawsze to konsument jest nim faktycznie obciazony. Zmniejszenie stawki to kolosalna w skali kraju strata dla budzetu panstwa. Wzrost cen prowadzi do wzrostu dochodow z Vatu, ktory ma przeciez stawke procentowa od wartosci towaru uslugi. Nie wiem jakie szacunki zakladal MinFin ale mysle, ze poziom dochodow z VATu przekroczy prognozowana granice (do budzetu wplynie z tytulu VAT wiecej nizby to planowali) a skoro tak to Pan Min moze obnizyc lekko stawke akcyzy. Budzet wtedy dostanie tyle ile zaplanowali a nas nie zgola do ostatniej zlotowki na tankszteli. AKCJA Raczej nie przyniesie oczekiwanego skutku. Dopiero interwencja Pana Kulczyka albo innego Mr Orlen'a i telefon gdzie trzeba przyniesie spodziewany efekt. I tym optymistycznyn akcentem.........

Link to post
Share on other sites

zaniedlugo zaniedlugo tranzyt bedzie omijal polske duzym lukiem i wyjdzie to taniej, Pozatym propozycje obnieznia podatku na benzyne juz byl i co z tego wyszlo wiadomo ...nikt nie pomysli ze jak bedzie tansza benzyna bedzie czesciej kupowana co wyjdzie na to samo przymniejszym podatku, wiekszosc gospodarki wykozystyje bezposrednio badz posrednio paliwa, wiec obnizenie ceny by przyczynilo sie to jej rozwoju a tym samym do wiejszej kasy dla panstwa /no i w statystykach by lepiej to wygladalo/, ale zamiast tego jzu mysli sie o zwiekszeniu podatku na gaz... szkoda gadac... ale gdyby jakies media czy cos propagowaly taka akcje moze by cos z tego wyszlo by .... wkoncu zblizaja sie wybory ....

Link to post
Share on other sites

to nic nie da, muesieliby wszyscy zmotoryzowani w kraju nie kupiÌ tego paliwa, to raz, a dwa, to cena i tak pójdzie do góry mimo tego, co ludzie zrobi¹ - nie kupisz, twój problem, nie pojedziesz - proste i klarowne :x a toze u nas jest darmowe opieka zdrowotna i studia, to nic, bo i tak wiêkszoœÌ sobie Ci z góry zabieraj¹ do kieszeni, wiec co tu duzo gadaÌja i tak w te dni nie bêdê jeŸdzi³, bo nie mam za co nawet w inne dni nie mam za co zatankowaÌ, wiec mój 'bojkot' ma miejsce du¿o czêœciej

Link to post
Share on other sites
to nic nie da
Tak samo gadali jak kiedys, daaawno temu mial byc bojkot TPsa, ze niby w konkretnym dniu wszyscy modemowcy mieli sie nie laczyc. Non stop czytalem opinei, ze to nic nie da, nic nie da,bla bla bla, ze i tak sie trafi taki co sie polaczy itd itp. Na drugi dzien podali, ze tego dnia Tepsa stracila kilka milionow zÂłotych z powodu wÂłasnie tego strajku modemowcĂłw 8)
Link to post
Share on other sites

Akcja fajna ...ale nic niezmieni ...chyba zapominacie ze mieszkamy w naszym kochanym kraju jakim jest POLSKA..TUTAJ rzÂądowi chca udupic wszystko i wszystkich byle tylko miec peÂłne kieszenie Polski rzÂąd.urzedy ..biurokracja i reszta tego caÂłego szajsu to PARANOJA

Link to post
Share on other sites

No niestety, taka akcja na niewiele sie zda, jesli mam pozostac bez tankowania 1,2 3, to s¹ dwa wyjscia, albo przed weekendem zatankuje na zapas, albo nie poje¿d¿e i 4tego nadrobie. Efekt?? Ja stoje, przysparzam sobie k³opotów, koncerny nie zauwa¿¹ tego nawet. Jeœli taka akcja ma daÌ efekt, to mo¿e sie umówimy ¿e przez ca³e wakacje nie tankujemy?? Kto jest za?? Bo ja jednak jestem zmuszony zbojkotowaÌ taki protest, praca mi nie pozwala na odstawienie pojazdów.pozdrawiam

Link to post
Share on other sites
WiadomoœÌ z FM, napisana przez Barnaby:BOJKOT STACJI W PIERWSZY WEEKEND LIPCA!!  Bojkot to wezwanie do powszechnego odstÂąpienia od kupowania jakiegoÂś  produktu w odpowiedzi na nieetyczne postĂŞpowanie producenta. SÂłowo to  upowszechniÂło siĂŞ po akcji oporu irlandzkich chÂłopĂłw w 1880 roku, lecz  taktyka bojkotu ma wielowiekowÂą tradycjĂŞ. Podczas niemieckiej okupacji  wezwania do bojkotĂłw instytucji wspierajÂących hitlerowskÂą machinĂŞ wojennÂą  byÂły jednÂą z metod walki polskiego podziemia.  ZdarzajÂą siĂŞ bojkoty spontaniczne, bĂŞdÂące wyrazem niezadowolenia  spoÂłecznego: w odpowiedzi na prĂłby nuklearne francuskiego rzÂądu na Pacyfiku  masowo zaprzestano kupowania wina produkowanego przez francuskich farmerĂłw.  W demokratycznym Âświecie bojkot jest inicjatywÂą podejmowanÂą przez  organizacjĂŞ czy grupĂŞ ludzi w celu zmiany postĂŞpowania jakiejÂś firmy, ktĂłrÂą  podejrzewa siĂŞ o zachowania nieetyczne w dziedzinie praw czÂłowieka, praw  zwierzÂąt czy ochrony Âśrodowiska. Bojkot to skuteczne narzĂŞdzie wpÂływu na  rynek , jakim mogÂą posÂłuÂżyĂŚ siĂŞ zwykli ludzie, oni bowiem decydujÂą, na co  wydadzÂą swoje pieniÂądze; oni stwarzajÂą popyt na towary . Dlatego  odpowiedzialne firmy starajÂą siĂŞ prowadziĂŚ politykĂŞ, ktĂłra nie doprowadzi do  bojkotu i rozwaÂżajÂą konsekwencje spoÂłeczne i Âśrodowiskowe wynikajÂące z ich  dzialalnoÂści. Bojkot oznacza dla firmy utratĂŞ reputacji i wi¹¿e siĂŞ ze  stratami finansowymi.  Cena benzyny w Polsce podnoszona jest z dnia na dzieĂą. MĂłwi siĂŞ Âże niedÂługo  1 litr przekroczy 5zÂł. Gdyby cenĂŞ benzyny rozÂłoÂżyĂŚ na czynniki pierwsze,  czyli oddzieliĂŚ od niej podatek akcyzowy oraz VAT, wyszÂłoby na to, Âże  benzyna w Polsce mogÂłaby kosztowaĂŚ niewiele wiĂŞcej niÂż w Kairze, gdyby nasze  paĂąstwo zechciaÂło byĂŚ mniej pazerne wobec swoich obywateli.  Cena "goÂłego" litra benzyny bez podatkĂłw wynosi koÂło 60gr. ResztĂŞ ceny  benzyny stanowiÂą podatki dla paĂąstwa. Namawiamy do ogĂłlnopolskiej akcji  prostestacyjnej - bojkotu stacji benzynowych. Nie kupujmy benzyny na  stacjach w dniach: 1, 2, 3 lipca. JeÂśli akcja nie przyniesie skutku to  bojkotujmy zakupy w nastĂŞpny weekend.To powinno ostudziĂŚ nasz rzÂąd.  ------------------------------------A wiĂŞc dzisiaj tankujemy, a przez weekend post
No, troszke sie zagalopowa³ ktoœ, kto pisa³. Wiec, wyliczmy sobie jeszcze raz cene ropy. Otó¿, kochani, ropa to nie benzyna, ropa jeszcze wymaga odpowiedniego przetworzenia,aby mozna by³o mówiÌ o tym o czym piszecie. Wiec wracaj¹c-cena ropy za jedn¹ bary³kê wynosi ok. 60$. Bary³ka to 159 l a wiêc cena jednego litra ropy to ok 0,40 USD (dok³adnie 0,38). Kurs dolara w dniu dzisiejszym oscyluje w granicach 3,35 wiec gdyby przyj¹Ì te za³o¿enia to cena jednego litra ROPY to 1,35 PLN. Oczywiscie mówimy o cenie zakupu na gie³dzie. Teraz koszt transportu, przetworzenia i okazuje siê, ze robi nam siê juz 2 z³. I teraz dopiero mozemy mówiÌ o narzutach, które tak naprawde zwiêkszaj¹ cene ropy o 100%. Ktos kto pisa³ o cenie jednego litra benzyny 0,60 to chyba mia³ nieaktualne dane, albo nie uwzglêdni³ podwy¿ki z 20 USD na 60USD.To tyle.
Link to post
Share on other sites

Mo¿na sobie strajkowaÌ a oni i tak nic sobie z tego nie zrobi¹...musia³ by to byÌ jakiœ d³ugi strajk,a na d³ugi nie jesteœmy sobie w stanie pozwoliÌ bo jak napisaliœcie ciê¿arówki,taxi i inne duperele musz¹ jeŸdziÌ...wiêc z takiego strajku to nici Najlepiej by by³o porwaÌ dzieci paru ministrów co ich to dotyczy to wtedy rozmowa by³a by troche inna Taki kraj...niedoœÌ ¿e drogi do dupy,paliwo za nid³ugo bedzie kosztowaÌ 500z³ to jeszcze ssi¹ te sêpy WysadziÌ parlament i spokój :mrgreen:

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.