Jump to content
Forum Śląskich Motocyklistów

mareo

Test
 • Posts

  108
 • Joined

 • Last visited

  Never

About mareo

 • Birthday 09/27/1981

mareo's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

0

Reputation

 1. myÂśle Âże przy projektowaniu tyÂłu konstruktor chyba myÂślaÂł o czymÂś innym, albo w ogĂłle nie myÂślaÂł. Reszta bardzo mi siĂŞ widzi. Motor na pewno piĂŞkny, jednak jeÂśli chodzi o cene w stosunku do GSX-R600 to troche niekorzystnie wypada.
 2. Bior¹c to na ch³opski rozum, wiadomo ¿e jeœli bedziemy jeŸdziÌ ca³y czas lub bawiÌ siê gazem za czêsto na 11-12 tys obrotach, to silnik zu¿yje siê du¿o szybciej ni¿ przy jeŸdzie spokojnej (turystycznej) gdzie od czasu do czasu ktoœ przeci¹gnie motor przy wyprzedzaniu, oczywiœcie nie wchodz¹c na czerwone. Tu mi chyba racje przyzna ka¿dy. Po takich zabawach jak piszecie, nie dziwiÌ siê póŸniej ¿e w motorze z przebiegiem 30-40 tyœ trzeba siê szykowaÌ na powa¿ne remonty. Nie katujcie tak swoich maszyn. Tak jak Gixer pisa³ z rowerem, si¹dzcie na rower i popeda³ujcie w miejscu z max obrotami przez minute, a siê zajedziecie.Przyk³ad, jak podniesiecie motor na podstawce i w³¹czycie bieg to zwróÌcie uwagê ¿e ³aùcuch zachowuje siê bardzo dziwnie, z tego powodu ¿ê ko³o obraca siê bez obci¹¿enia i potrafi raz obracaÌ siê wolniej a raz szybciej w stosunku do silnika co powoduje ró¿ne naprê¿enia na ³¹ùcuchu. Wtedy ³aùcuch raz siê rozluŸnia a raz bardzo mocno naprê¿a i nie wp³ywa to dobrze na jego ¿ywotnoœÌ. W silniku s¹ dwa ³aùcuchy, s¹ mo¿e znacznie mocniej napiête, ale nawet minimalne luzy mog¹ powodowaÌ ró¿ne niekorzystne naprê¿enia w silniku, które te¿ nie wp³ywaj¹ dobrze na niego.Przyk³ad z ko³em, gdy ma obci¹¿enie to pracuje du¿o stabilniej, tak jak silnik i tak samo jak cz³owiek na rowerze.Jeœli producent przewidzia³ czerwone przy 13, to nie oznacza ¿e jazda na ogr¹g³o przy 11 nie popsuje silnika szybciej niz przy 5. Poza tym jaki sens ma gazowanie w gara¿u do czerwonego? Ja go nie widze
 3. No witam ciĂŞ teÂż bracie, to jest mÂłody zapalenic, z niego jeszcze bedÂą ludzie ... zobaczycie!!!!aha, tak wszyscy powinni siĂŞ witaĂŚ
 4. chodzi nam o to by w TVP wyœwietlili film coœ w stylu ala ten, by kierowcy samochodów zwracali wiêksz¹ uwagê na nas motocyklistówhttp://www.ruiner.pwp.blueyonder.co.uk/howclose.mpg tylko ¿eby na pisaniu tutaj siê nie skoùczy³o, piszcie do TVP jeœli wam na takiej akcji zale¿y. Myœle ¿e e-mail do telewziji w stylu popieram akcjê "bezpieczny motocyklista" i podpisuje siê pod ni¹ i ewentualnie napisaÌ jak¹œ propozycje jak mog³aby ona wygl¹daÌ. Ja ju¿ wys³a³em w kilka miejsc i bêdziemy czekaÌ na odpowiedz.Na jednej liœcie i tak nigdy siê wszyscy nie podpiszemy, za daleko od siebie mieszkamy. Proponuje osobiste pisanie.Aha kto wyœle e-mail'e do telewizji niech napisze ¿e ju¿ to zrobi³, byœmy wiedzieli ile zosta³o wys³anych. Im wiêcej tym lepiej
 5. Ale wiesz trzeba ju¿ od teraz zacz¹Ì im truÌ g³owe, bo materia³, filmy tak szybko siê nie zrobi¹, a oczywiœcie filmik bêd¹ puszczaÌ ju¿ w sezonie.Zanim oni wszystko nagraj¹ (o ile to zrobi¹) to minie kilka miesiêcy, wiêc myœlê ¿e trzeba siê pospieszyÌ
 6. ChÂłopaki i dziewczyny, prawda jest tak, jak my sobie tu popiszemy to siĂŞ tylko nagadamy a kampanii nie bĂŞdzie. Trzeba napisac do TVN i TVP do jednoÂśladu, gdziekolwiek ma ktoÂś pomysÂł, skoro kampania bezpieczny kierowca siĂŞ udaÂła, to moÂże z nami motocyklistami teÂż bĂŞdzie.ZrĂłbmy tak, mo¿ê jak telewizja dostanie wiĂŞcej e-maili to zrozumie Âże takie coÂś jest potrzebne, jeszcze jeÂśli sami motocykliÂści wyjdÂą z takim pomysÂłem, kto wie. PrĂłbowaĂŚ trzeba.Ja juÂż napisaÂłem do TVPhttp://ww6.tvp.pl/3580,20050218179752.strona#TVNhttp://www.tvn.pl/kontakt.htmlJednoÂś[email protected] popiera pomysÂł niech pomaga jak tylko potrafi, poda inne propozycje, albo gdzie pisaĂŚ by to udaÂło siĂŞ zrealizowaĂŚ
 7. a ja tam wole muzyke, szczególnie jak zapuszcze jakiœ gotyk to ju¿ ca³kiem mnie odstresowuje, wtedy wiem ¿e jestem tylko ja i maszyna, a dzwiêk silnika i tak s³ychaÌ. Jak jade siê przejechaÌ 5km to mi zwisa muzyka, ale czêsto doje¿dzam do szko³y 200 km w samotnoœci i gixer nie wmówisz mi tu ¿e muzyka jest z³a. A poza tym on prosi³ o adresy, linki itp, a nie o twoj¹ opinie !!!!podam ci linka, przedstawiciel tej firmy mia³ kiedyœ s³uchawki na rzepy, ale do krótkofalówki, zapytaj siê go mo¿e s¹ te¿ s³uchawki ze zwyk³¹ wtyczk¹ do odtwarzacza www.vesnet.pl
 8. no powiem ci ¿e gdyby nie to 0,98 to móg³bym uznaÌ ¿e wynik zgadza sie dok³adnie z licznikowym. Aha przemno¿enie 0,98 przez promieù przybli¿a wynik do realnego, dziêki za znalezienie b³êdu. Dok³adniej ju¿ sie chyba nie da obliczyÌ.
 9. Dobra, podaje obliczenia jakby ktoœ sobie te¿ chcia³ policzyÌ prêdkoœÌ, a nie próbowaÌ doœwiadczalnie, typu zmieù i zobaczysz ró¿nice, reso to te¿ jest sposób, ale mi chodzi³o dok³adnie o wynik.dane:Primary reduction ratio 1,708 bieg 6th 1,074redukcja na ³aùcuchu 15/47 3,13312000obr/min / 1,708 = 7025,87028,8 / 1,074 = 6541,76541,7 / 3,13 = 2090 - i tu 3,13 w moim motorze jest dla standardowego prze³o¿enia, jeœli zmienimy tak jak reso jeden z przodu mniej i dwa z ty³u wiêcej to bêdzie 14/49 (6541,7 / 3,5 = 1869,1 obr tylniego ko³a / min)obwód ko³a 17'*2,54=43,18 43,18+ 2*9,6 (gr, opony) = 62,38pi*œrednica = 3,14*62,38 = 195,9wspó³czynnik redukuj¹cy ugiêcie opony 0,98*195,9=191,98cmczyli dla standardowych zêbatek2090*191,98=401238,2cm4,01km/min*60=240,7km/hprzy zmianie zêbatek na 13/491869,1*191,98=358829,83,59km/min*60=215km/hJak widaÌ wyniki s¹ sensowne i zgadzaj¹ siê z empirycznymi. Przynajmniej ten 240,7km/h Wielkie podzêkowania dla Kud³atego
 10. jooker dziêki za linka, ju¿ gdzieœ go widzia³em, a teraz co do moich obliczeù, mianowicie:- wiem ¿e mój motor jedzie na 6 biegu przy 12tys obr/min jakieœ 245km/h-wiêc teraz sprawdzenie z wyliczeùgear ratio 6th 1,074(12000 obr/min silnika) /1,074 = 11173 obr/min zêbatki zdawczejprze³o¿enie zêbatek to 15/47 3,13 wiêc11173 / 3,13=3569 obr/min tylniego ko³askoro ko³o 17' to 17*2,54=43,18cmobwód ko³a 2*3,14*(43,18/2)=136cm wiêc skoro tylnie kolo wykona³o 3569 obr/min*126cm=449694cm/min449694cm/min=4,49km/min4,49 km/min * 60 = 269km/hWiec wynik nie zgadza siê a¿ tak bardzo choÌ jest bliski.Kud³aty czy widzisz tu jakis b³¹d, w sumie wynik ró¿ni siê o 25 km/h od tego empirycznego. No chyba ¿e Ÿle policzy³em zêby w motorze.aha zak³adam ze oporów powietrza nie ma, bo przy 12000 obr jest sta³e prze³o¿enie na tylnie ko³o i opory nie wp³ywaj¹ na prêdkoœÌ. Wiadomo ¿e skoro silnik ma 12 tys obr to czy z oporami czy bez i tak pojedzie tyle samo.
 11. ten filmik powali³ mnie z fotela. A mysla³em ¿ê motocykliœci to wariaciwww.fotki.home.pl/pliki2/fun/ArabicDrift12.avi
 12. Ostatnio próbowa³em policzyÌ jaka bêdzie zmiana ró¿nicy prêdkoœci na poszczególnych biegach przy próbie zmiany zêbatek, i szczerze nie jestem do koùca przekonany czy wyniki jakie mi wysz³y s¹ prawdziwe.czy ktoœ jest mi w stanie odpowiedzieÌ, czy ten wspó³czynnik jaki podaje siê na poszczególnych biegach (gear ratio) jak odnosi sie do prêdkoœci1st 2,8462nd 1,947...6th 1,074Z tego co wiem jest to stosunek zêbów jednej zebatki do drugiej (w skrzyni biegów), ale jak to siê ma do osi¹ganych prêdkoœci i jak policzyÌ prêdkoœÌ max, czy sa na to wzory czy jest to po prostu doœwiadczalny wynik. (moje przymyœlenia: np czy jest to 2,846 obrotów silnika na jeden obrót tylniego ko³a)Zastanawiam siê nad tym dlatego, ze chcia³em zmieniÌ prze³o¿enie poprzez zêbatki od ³aùcucha i tam te¿ s¹ dodatkowe wspó³czynniki obecnie mam zeby 15/47 co daje 3,13 a jak¹ zmiane prêdkoœci spowoduje zmienienie na np. 14/47 czyli 3,36 (lub inne 16/43 = 2,69)Uda³o mi siê coœ wyliczyÌ z proporcji, ale nie jestem przekonany do tego.Wpierw prosze o odpowiedz na pytanie wy¿ej zadane, jeœli ju¿ nie wiesz, to przynajmniej czy ktoœ próbowa³ zmian zêbatek i jak wp³ynê³o to na zmiane prêdkoœci i przyspieszeù. Szczerze to zastanawiam siê czy poprzez regulacje kilku zembów da siê na 100konnej 600 stawiaÌ j¹ na tylnie ko³o z gazu, bez szarpania wydziwiania i korzystania z pasa¿era)Dziêki za treœciwe odpowiedzi
 13. sorry jest jeszcze gorzej, bo sprawdziÂłem z ciekawoÂści, oblicza siĂŞ dla 30 cm, to jest masakra skoro tam byÂło 1,5mreszta Âśniegu ze wszystkich dachĂłw powinna byĂŚ usuniĂŞtaNo zgadzam siĂŞ z tobÂą erbe Âże stary Âśnieg ma jeszcze wiĂŞcej1.5-2m Âśniegu przyjmuje siĂŞ w Zakopanym, a gdzie tam Katowice
 14. Metr szeœcienny œniegu wg PN-80/B-02010 przyjmuje siê 245 kg/m3 skoro mówi¹ ¿e na dachu by³o 1.5 œniegu to nie wina projektnta, bo wedle normy przymjmuje siê dla Katowic warstwe tylko 30 cm. On wykona³ obliczenia dla tej warstwy, a jeœli mia³o by byÌ wiêcej œniegu to musi o to zadbaÌ w³aœciciel.aha do tego dochodz¹ wspó³czynniki obliczeniowe 1,4
 15. O kurde, wÂłaÂśnie w telewizji to oglÂądm, kurde maĂŚ, a pomyÂślcie sobie Âże za niecaÂłe 2 tygodnie my mieliÂśmy tam byĂŚ, ja piernicze !!!Ciekawe co z bajzlem 12, pewne odwoÂłany.Ale kichaÂł to najgorsze jest to Âże sÂą osoby Âśmiertelne i jak sobie pomyÂśle Âże mogliÂśmy tam byĂŚ to...
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.