Jump to content
Forum Śląskich Motocyklistów

AdiGotti

Użytkownicy
 • Content Count

  71
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutralna

About AdiGotti

 • Rank
  Motostudent
 1. AdiGotti

  Vfr

  Witam.Moto rzeczywiście super.Moja pali w granicach 6l(bez dziczenia naturalnie).No to jak lista to nalezy kontynuowac :-)...1. Fred2. Kostucha3. Bczk854. Gezo5. xtremer6. thrillco7. szuler8. Gacol9. Baca10. Zacher11. Rider-ST 12. Adigotti
 2. Zdrowych i wesoÂłych...a poza tym gumowych sÂłupkĂłw i policjantĂłw gÂłupkĂłw
 3. motomaniaczka, wyjĂŞÂłaÂś mi to z ust P.S: babcia mi gadaÂła:wnuczku,nigdy nie wychodÂź przed orkiestrĂŞ... Pozdro
 4. Hej LudzieBy³em w ostatni weekend na jarmarku œwi¹tecznym w wiedniu i có¿,grzane winko cool, straganów kupa, -4C , trochê œniegu i...Patrzê, a tu goœc na fjr pomyka sobie,za chwilê Viadro, póŸniej bmw endurasekitd...Wiêc pomysla³em ¿e i ja sobie poje¿d¿ê po œniegu.Przyjecha³em do roboty,a ¿e mia³em dzisiaj luzy,wyci¹gn¹³em babciê z hali(gdzie zimuje) odpali³em i KURNA pojeŸdzi³em wszêdzie tylko nie do przodu.ostatecznie zaleg³em w puchu, zmarzniêty i z Transalpem na nodze.Na szczêœcie tylko siê rozbi³o lusterko.Nie wiem jak inni, ale moja technika jazdy na
 5. Ja tam teÂż bym wybraÂł TransAlpa:)
 6. dziadki w kapeluszach owszem, wiêkszoœc z nich jeŸdzi jak ³ajzy, ale ja osobiœcie bardziej siê bojê popapraùców w tuningowanych bejcachalbo "przedstawicieli handlowych" je¿d¿¹cych swoimi bolidami wypchanymi ulotkami, próbkami ect...Przecie¿ oni to dopiero maj¹ jakiegoœ g³oduj¹cego mózgojada (no, mo¿e nie wszyscy).Je¿d¿¹ ile fabryka da³a i jak¹ wielk¹ maj¹ ochotê do œcigania siê!!!Pozdro
 7. AdiGotti

  Olek

  Kurcze jadĂŞ sobie z czechowic i w goczaÂłkowicach przy "jedynce" wprowadza siĂŞ Olek.Nareszcie bĂŞdzie miec dobrÂą lokalizacjĂŞ, bo dojazd na jego "stare Âśmieci" to troche ekstremalka hehe.A pfffffffff, Gixeros juÂż o tym wspomniaÂł wiĂŞc potraktujcie to jako falstart heheNaturalnie mĂłj , jakÂże by inaczej:)
 8. hehehehhehehehe, ciekawe jaki dalszy ciÂąg hehe
 9. kurcze szczêœciarze!!!ja normalnie ajlawiu t¹ markê!A za speeda to bym nawet karaoke zaœpiewa³.No ale powa¿nie, gratulacje wielkie.PS:A czyzby w cz-wie by³ dealer albo cóœ?Co to by³a za imprezka?Pozdro
 10. wiem, s¹ chamscy, debile, palanty ect...Ale kurcze je¿d¿ê na moto ok 6-7 lat i na palcach jednej rêki móg³bym policzyc naprawdê z³oœliwe i chamskie sytuacje stwarzane przez katamaraniarzy w stosunku do mnie.Owszem, wiele jest sytuacji niebezpiecznych które spotykaj¹ mnie podczas jazdy ale...i ja œwiêty nie jestem.dlaczego to piszê?Nie chce tu nikogo usprawiedliwiac,bo osobiscie bym pozabija³ goœci w wieku "co ju¿ nie mog¹" albo "dopiero zaczêli" czyli kapelusiarzy i dzieci co to mature zda³y i tatuœ kupi³ bejcê, ale np dziœ jad¹c od gliwic do zabrza niebiescy stali z
 11. AdiGotti

  Transalp

  Sprzedam Hondziarkê transalpa 88rok, pierwsza rej u helmutów 1989ri jak j¹ gebels kupi³ tak dopiero mi j¹ sprzeda³, czyli ja jestem drugim w³aœcicielem od nowoœci.Jest to motocykl kolegi klubowego mojego kuzynka, wiêc nie tam ¿adne jajko niespodzianka.Kurcze chcê sprzedac bo...wózek i mebelki dla dzieciaka trza bêdzie kupic.Ach te baby.Nawiniête 77tys za co dajê g³owê, do wymianki oponka ty³, przód nowa, napêd 50%zu¿ycia reszta...có¿, ogl¹dac i kupowac.5800zeta tak jak stoi+pe³ny bak.(acha, stela¿ pod kufry robi³em sam, bo orygina³ kosztuje 700 wiêc szkoda troche
 12. hehehe, mintaj rulez hehe
 13. Kurcze ludzie czy jet czy schell,bp, orlen, wszystkie maj¹ prawie takie samo paliwo, to tylko zale¿y z jakiej "rozlewni" przywioz¹.Np z radzionkowa, czechowic, boronów(ko³o czêstochowy)itd.A to ¿e niekiedy wlejesz syf napewno nie jest zale¿ne od stacji a juz bardziej od rozlewni.Albo tez tego co to przywiezie hehe.Ja osobiœcie rzadko wo¿ê PB(bo je¿d¿e cystern¹) a najczêœciej ON i OO(to jest to, czego nie wolno lac do diesla a siê leje hehe).Ale np mój kumpel z pracy jakieœ pó³ roku wstecz pomyli³ przy zlewaniu na schellu komory i wpierniczy³ ok 3tys ON do PB98:).Nie bêd
 14. o w morde...nie chce mi siĂŞ nie chce wierzyc...
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.